Thông Tin Drop Server Tân Thiên Kiếm

Thông Tin Drop Vật Phẩm Server Tân Thiên Kiếm
 
---PHỤ BẢN---
 
- AT AB: Phiếu KNB 100, Phiếu KNB 200, Tân Thiên Kiếm Toái Phiến, Lưu Li Minh Châu, nguyện linh tuyền. 
- Phiêu Miễu Phong: Cường hóa chí tôn, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, thần binh phù cấp 3, phục hi ngọc, mệnh hồn ngọc, nguyện linh tuyền.
- Yến Tử Ô Mộ Dung Phục: cường hóa chí tôn, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, thần binh phù cấp 3, phục hi ngọc, mệnh hồn ngọc, Phiếu KNB 5k, Phiếu KNB 10k, long văn + 1, Ngự dao bàn, lưu li diễm, nguyện linh tuyền.
- Thiếu Thất Sơn: cường hóa chí tôn, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, long văn + 1, Phiếu KNB 500, Phiếu KNB 1000, nguyện linh tuyền.
- Q Tô Châu 1,2,3: cường hóa chí tôn, tử vi linh phách, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, nguyện linh tuyền, nhuận hồn thạch.
- Tứ Tuyệt Trang: Hồn băng châu, nguyện linh tuyền, nhuận hồn thạch, tử vi linh phách, lưu li minh châu, tân thiên kiếm toái phiến.
- Tam Thần Ảo Cảnh: Xuyết Long Thạch, nguyện linh tuyền, tử vi linh phách
 
---BOSS---
- Boss Dã Ngoại (Bảo Tàng Động, YVCM, Thương Sơn, Thảo Nguyên, Võ Di, Huyền Vũ Đảo, Boss Xí Nga Vương, Kính Hồ p45,50,55, THĐC): Lưu li minh châu, tân thiên kiếm toái phiến, nguyện linh tuyền,
tử vi linh phách, phục hi ngọc, mệnh hồn ngọc, nguyên liệu trồng hoa
- Boss Đặc Sắc Phụng Minh Trấn (15p/ lần 2 BOSS): Phiếu KNB 200, Phiếu KNB 500, Phiếu KNB 1k, Cường Hóa Chí Tôn, Tân Thiên Kiếm Toái Phiến,Lưu Ly Minh Châu, Thần Binh Phù Cấp 3, Nguyện Linh Tuyền, Tử Vi Linh Phách.
- Boss Hậu Hoa Viên (15p/ lần 4 BOSS): Phiếu KNB 200, cường hóa chí tôn, tân thiên kiếm toái phiến, lưu li minh châu, nguyện linh tuyền, xuyết long thạch, nhuận hồn thạch các loại,
- Boss Thúc Hà Cổ Trấn  (Phút 30 giờ lẻ /5 BOSS): Phiếu KNB 1k, Phiếu KNB 2k, Xuyết Long Thạch, Nhuận Hồn Thạch, Hồn Băng Châu, Tử Vi Linh Phách, Tân thiên kiếm toái phiến, 
lưu li minh châu, mệnh hồn ngọc, phục hi ngọc, nguyện linh tuyền.
--- BOSS VIP KÍNH HỒ + THÁI HỒ BUỔI TỐI HÀNG NGÀY----: Lưu Li Minh Châu, Tân Thiên Kiếm Toái Phiến, Cường Hóa Chí Tôn, Ngọc Kép 7 Các Loại, Nhuận Hồn Thạch, Xuyết Long Thạch, Tử Vi Linh Phách, Nguyện Linh Tuyền.
- Ngoài ra khi boss ra còn xuất hiện những bảo rương để ae PK và KS lẫn nhau nhận những vật phẩm giá trị khác nữa.
--- Bảo Sương Thánh Thú Sơn---: Ngọc Kép 7, Phiếu KNB 1000, Phiếu KNB 3000, Lưu Li Minh Châu, Tân Thiên Kiếm Toái Phiến, Tử Vi Linh Phách, Thần Binh Phù 3, Nguyện Linh Tuyền
 
--- Ước Nguyện Thái Hồ----
Xem Drop Tại NPC Ước Nguyện
 
--- Trồng Hoa ----
- Lưu Li Minh Châu, Tân Thiên Kiếm Toái Phiến, Phục Hi Ngọc, mệnh hồn ngọc, Nhuận Hồn Thạch
 
--- MAP TRAIN VIP----
 
- Phụng Minh Trấn: Phiếu KNB 100, Phiếu KNB 200, Nguyện Linh Tuyền, EXP Võ Ý
- Thông Thiên Tháp: Nguyện Linh Tuyền, EXP Võ Ý
 
===> Tạm thời trước mắt DROP là như vậy cho ae OPEN suôn sẻ sau đó ad sẽ thay đổi sau, vì server FREE quá nhiều nên drop chỉ loanh quanh như vậy.