_
Tin tức
Trang chủ Tin tức Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

🌟 [𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝗡𝗮̆𝗻𝗴] 𝗛𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗧𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗧𝗶́𝗻𝗵 🌟
🌟 Chào mừng các bằng hữu đến với 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺! Hãy cùng nhau bước vào hành trình phiêu lưu và chiến đấu không ngừng để đạt được những danh hiệu "Đ𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽". Dưới đây là chi tiết hệ thống Danh hiệu Thuộc Tính: 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭. 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀
+ 50 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 2.000 Điểm Thiên Kiếm + 20 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟮. 𝗡𝗵𝗶̣ 𝗚𝗶𝗮̉ 𝗛𝘂̛ 𝗩𝗼̂:
+ 100 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 5.000 Điểm Thiên Kiếm + 50 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟯. 𝗧𝗮𝗺 𝗩𝗮̂𝗻 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝘂̛̉:
+ 150 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 10.000 Điểm Thiên Kiếm + 100 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟰. 𝗧𝘂̛́ 𝗟𝗮𝗻 Đ𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̉𝗶:
+ 200 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 15.000 Điểm Thiên Kiếm + 200 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟱. 𝗡𝗴𝘂̃ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗩𝗼̃:
+ 250 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 20.000 Điểm Thiên Kiếm + 300 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟲. 𝗟𝘂̣𝗰 𝗟𝘂𝗮̂𝗻 𝗞𝗵𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗲̂́:
+ 10% Máu giới hạn.
+ 300 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 25.000 Điểm Thiên Kiếm + 400 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟳. 𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗕𝗮̉𝗼:
+ 15% Máu giới hạn.
+ 400 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 30.000 Điểm Thiên Kiếm + 500 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟴. 𝗕𝗮́𝘁 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝗩𝗼̂ 𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴:
+ 20% Máu giới hạn.
+ 500 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Điều Kiện Tăng Cấp: 35.000 Điểm Thiên Kiếm + 600 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟵. 𝗖𝘂̛̉𝘂 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗩𝗼̂ 𝗦𝗼𝗻𝗴:
+ 30% Máu giới hạn.
+ 600 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 40.000 Điểm Thiên Kiếm + 700 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭𝟬. 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗖𝗵𝗶́ 𝗧𝗼̂𝗻:
+ 50% Máu giới hạn.
+ 700 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 50.000 Điểm Thiên Kiếm + 1.000 Lưu Ly Minh Châu. 
-------------------------------------
👉Điểm Thiên Kiếm và Nguyên liệu thăng cấp “Danh Hiệu”
Quý bằng Hữu có thể tham gia các Hoạt động:
- Phụ Bản
- Săn BOSS
- Tham gia “CHIẾN TRƯỜNG”
-------------------------------------.
💥 Thiên Long Tân Thiên Kiếm Kính Bút🌈

Tin tức
Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

🌟 [𝗚𝗶𝗼̛́𝗶 𝗧𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝗡𝗮̆𝗻𝗴] 𝗛𝗲̣̂ 𝗧𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗧𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗧𝗶́𝗻𝗵 🌟
🌟 Chào mừng các bằng hữu đến với 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺! Hãy cùng nhau bước vào hành trình phiêu lưu và chiến đấu không ngừng để đạt được những danh hiệu "Đ𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽". Dưới đây là chi tiết hệ thống Danh hiệu Thuộc Tính: 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭. 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀
+ 50 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 2.000 Điểm Thiên Kiếm + 20 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟮. 𝗡𝗵𝗶̣ 𝗚𝗶𝗮̉ 𝗛𝘂̛ 𝗩𝗼̂:
+ 100 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 5.000 Điểm Thiên Kiếm + 50 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟯. 𝗧𝗮𝗺 𝗩𝗮̂𝗻 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝘂̛̉:
+ 150 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 10.000 Điểm Thiên Kiếm + 100 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟰. 𝗧𝘂̛́ 𝗟𝗮𝗻 Đ𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̉𝗶:
+ 200 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 15.000 Điểm Thiên Kiếm + 200 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟱. 𝗡𝗴𝘂̃ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗩𝗼̃:
+ 250 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 20.000 Điểm Thiên Kiếm + 300 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟲. 𝗟𝘂̣𝗰 𝗟𝘂𝗮̂𝗻 𝗞𝗵𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗲̂́:
+ 10% Máu giới hạn.
+ 300 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 25.000 Điểm Thiên Kiếm + 400 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟳. 𝗧𝗵𝗮̂́𝘁 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗕𝗮̉𝗼:
+ 15% Máu giới hạn.
+ 400 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 30.000 Điểm Thiên Kiếm + 500 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟴. 𝗕𝗮́𝘁 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝗩𝗼̂ 𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴:
+ 20% Máu giới hạn.
+ 500 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Điều Kiện Tăng Cấp: 35.000 Điểm Thiên Kiếm + 600 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟵. 𝗖𝘂̛̉𝘂 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗩𝗼̂ 𝗦𝗼𝗻𝗴:
+ 30% Máu giới hạn.
+ 600 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 40.000 Điểm Thiên Kiếm + 700 Lưu Ly Minh Châu. 
𝗖𝗮̂́𝗽 𝟭𝟬. 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗖𝗵𝗶́ 𝗧𝗼̂𝗻:
+ 50% Máu giới hạn.
+ 700 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗮̆𝗻𝗴 𝗖𝗮̂́𝗽: 50.000 Điểm Thiên Kiếm + 1.000 Lưu Ly Minh Châu. 
-------------------------------------
👉Điểm Thiên Kiếm và Nguyên liệu thăng cấp “Danh Hiệu”
Quý bằng Hữu có thể tham gia các Hoạt động:
- Phụ Bản
- Săn BOSS
- Tham gia “CHIẾN TRƯỜNG”
-------------------------------------.
💥 Thiên Long Tân Thiên Kiếm Kính Bút🌈