_
Tin tức
Trang chủ Tin tức Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Full Vip

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Full Vip

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Full Vip Độc Quyền

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐕𝐈𝐏:

1. Đến Lạc Dương và gặp gỡ 𝐍𝐏𝐂 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐮̛ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 [𝟐𝟏𝟔 - 𝟑𝟏𝟗].

2. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝟖𝟎𝟎 𝐋𝐮̛𝐮 𝐋𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 để có quyền lựa chọn 01 món trang bị VIP như sau:

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 Đ𝗲̂́:

- Hạng Liên

- Yêu Đái

- Giới Chỉ

- Hồ Phù

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺:

- Hộ Thủ

- Hộ Kiên

- Giới Chỉ

- Hộ Phù

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗼̂𝗻:

- Y Phục

- Mão Tử

- Hộ Uyển

- Hài Tử

𝐶ℎ𝑢́ 𝑦́: 𝐿𝑢̛𝑢 𝐿𝑦 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐾𝑖𝑒̂́𝑚.

𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐾𝑖𝑒̂́𝑚 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝐵𝑢́𝑡

Link ảnh: https://img.upanh.tv/2024/01/01/415244313_312457775106410_1792253696994538095_n.jpg

Tin tức
Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Full Vip

Giới Thiệu Hệ Thống Trang Bị Full Vip Độc Quyền

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐢̣ 𝐕𝐈𝐏:

1. Đến Lạc Dương và gặp gỡ 𝐍𝐏𝐂 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐒𝐮̛ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 [𝟐𝟏𝟔 - 𝟑𝟏𝟗].

2. 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐨̣̂𝐩 𝟖𝟎𝟎 𝐋𝐮̛𝐮 𝐋𝐲 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 để có quyền lựa chọn 01 món trang bị VIP như sau:

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 Đ𝗲̂́:

- Hạng Liên

- Yêu Đái

- Giới Chỉ

- Hồ Phù

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺:

- Hộ Thủ

- Hộ Kiên

- Giới Chỉ

- Hộ Phù

𝗕𝗼̣̂ 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗕𝗶̣ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗧𝗼̂𝗻:

- Y Phục

- Mão Tử

- Hộ Uyển

- Hài Tử

𝐶ℎ𝑢́ 𝑦́: 𝐿𝑢̛𝑢 𝐿𝑦 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐾𝑖𝑒̂́𝑚.

𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐾𝑖𝑒̂́𝑚 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝐵𝑢́𝑡

Link ảnh: https://img.upanh.tv/2024/01/01/415244313_312457775106410_1792253696994538095_n.jpg