• HẠNG
 • MÔN PHÁI
 • NHÂN VẬT
 • ID Nhân VẬT
 • CẤP ĐỘ
 • EXP
 • 1 Nga My QuynhNhi 1000401711 120 1,515,946,086 EXP
 • 2 Tinh Túc Tômz 1000401329 120 1,401,256,131 EXP
 • 3 Nga My H°ngStubon 1000403651 120 1,078,195,829 EXP
 • 4 Quỷ Cốc CánhTr¡ng 1000400328 120 1,067,653,826 EXP
 • 5 Quỷ Cốc Hera 1000400122 120 776,786,826 EXP
 • 6 Quỷ Cốc LæB¯ 1000400955 120 755,845,408 EXP
 • 7 Quỷ Cốc G¤u 1000403738 120 748,487,628 EXP
 • 8 Thiên Sơn iPhß½ngka 1000401424 120 648,528,428 EXP
 • 9 Quỷ Cốc 0oTimÐãLÕnho0 1000400013 120 644,921,614 EXP
 • 10 Tinh Túc KÖNi®mXßa 1000403649 120 599,464,239 EXP
 • HẠNG
 • TÀI KHOẢN
 • SỐ BẠC
 • 1 lal****** 79,000 bạc
 • 2 anh****** 74,100 bạc
 • 3 kra****** 72,200 bạc
 • 4 ang****** 65,020 bạc
 • 5 chi****** 64,200 bạc
 • 6 kra****** 54,000 bạc
 • 7 hai****** 36,000 bạc
 • 8 hoa****** 26,000 bạc
 • 9 gau****** 24,000 bạc
 • 10 aa1****** 23,000 bạc