_
Tin tức
Trang chủ Tin tức S1+ S2 - Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

S1+ S2 - Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

? [???̛́? ????̣̂? ??́?? ??̆??] ??̣̂ ???̂́?? ???? ???̣̂? ????̣̂? ??́?? ?
? Chào mừng các bằng hữu đến với ????̂? ???? ??̂? ????̂? ???̂́?! Hãy cùng nhau bước vào hành trình phiêu lưu và chiến đấu không ngừng để đạt được những danh hiệu "Đ?̆̉?? ??̂́?". Dưới đây là chi tiết hệ thống Danh hiệu Thuộc Tính: 
??̂́? ?. ???̂́? ???̂́? ????? ??̂̀
+ 50 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 2.000 Điểm Thiên Kiếm + 20 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̣ ???̉ ??̛ ??̂:
+ 100 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 5.000 Điểm Thiên Kiếm + 50 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??? ??̂? ???̂? ??̛̉:
+ 150 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 10.000 Điểm Thiên Kiếm + 100 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̛́ ??? Đ?̣? ??̉?:
+ 200 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 15.000 Điểm Thiên Kiếm + 200 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̃ ????̂? ???̛?̛̀?? ??̃:
+ 250 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 20.000 Điểm Thiên Kiếm + 300 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̣? ???̂? ????? ???̂́:
+ 10% Máu giới hạn.
+ 300 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 25.000 Điểm Thiên Kiếm + 400 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̂́? ???̂? ???̣? ??̉?:
+ 15% Máu giới hạn.
+ 400 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 30.000 Điểm Thiên Kiếm + 500 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??́? ???? ??̂ ??̛?̛̣??:
+ 20% Máu giới hạn.
+ 500 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Điều Kiện Tăng Cấp: 35.000 Điểm Thiên Kiếm + 600 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̛̉? ???̂́? ??̂ ????:
+ 30% Máu giới hạn.
+ 600 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 40.000 Điểm Thiên Kiếm + 700 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ??. ???̣̂? ???̂́? ???́ ??̂?:
+ 50% Máu giới hạn.
+ 700 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 50.000 Điểm Thiên Kiếm + 1.000 Lưu Ly Minh Châu. 
-------------------------------------
?Điểm Thiên Kiếm và Nguyên liệu thăng cấp “Danh Hiệu”
Quý bằng Hữu có thể tham gia các Hoạt động:
- Phụ Bản
- Săn BOSS
- Tham gia “CHIẾN TRƯỜNG”
-------------------------------------.
? Thiên Long Tân Thiên Kiếm Kính Bút?

Tin tức
S1+ S2 - Hệ Thống Danh Hiệu Thuộc Tính HOT

? [???̛́? ????̣̂? ??́?? ??̆??] ??̣̂ ???̂́?? ???? ???̣̂? ????̣̂? ??́?? ?
? Chào mừng các bằng hữu đến với ????̂? ???? ??̂? ????̂? ???̂́?! Hãy cùng nhau bước vào hành trình phiêu lưu và chiến đấu không ngừng để đạt được những danh hiệu "Đ?̆̉?? ??̂́?". Dưới đây là chi tiết hệ thống Danh hiệu Thuộc Tính: 
??̂́? ?. ???̂́? ???̂́? ????? ??̂̀
+ 50 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 2.000 Điểm Thiên Kiếm + 20 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̣ ???̉ ??̛ ??̂:
+ 100 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 5.000 Điểm Thiên Kiếm + 50 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??? ??̂? ???̂? ??̛̉:
+ 150 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 10.000 Điểm Thiên Kiếm + 100 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̛́ ??? Đ?̣? ??̉?:
+ 200 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 15.000 Điểm Thiên Kiếm + 200 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̃ ????̂? ???̛?̛̀?? ??̃:
+ 250 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 20.000 Điểm Thiên Kiếm + 300 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̣? ???̂? ????? ???̂́:
+ 10% Máu giới hạn.
+ 300 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 25.000 Điểm Thiên Kiếm + 400 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ???̂́? ???̂? ???̣? ??̉?:
+ 15% Máu giới hạn.
+ 400 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 30.000 Điểm Thiên Kiếm + 500 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??́? ???? ??̂ ??̛?̛̣??:
+ 20% Máu giới hạn.
+ 500 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Điều Kiện Tăng Cấp: 35.000 Điểm Thiên Kiếm + 600 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ?. ??̛̉? ???̂́? ??̂ ????:
+ 30% Máu giới hạn.
+ 600 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 40.000 Điểm Thiên Kiếm + 700 Lưu Ly Minh Châu. 
??̂́? ??. ???̣̂? ???̂́? ???́ ??̂?:
+ 50% Máu giới hạn.
+ 700 Điểm (Cường Lực, Nội Lực, Thể Lực, Trí Lực, Thân Pháp)
Đ??̂̀? ???̣̂? ??̆?? ??̂́?: 50.000 Điểm Thiên Kiếm + 1.000 Lưu Ly Minh Châu. 
-------------------------------------
?Điểm Thiên Kiếm và Nguyên liệu thăng cấp “Danh Hiệu”
Quý bằng Hữu có thể tham gia các Hoạt động:
- Phụ Bản
- Săn BOSS
- Tham gia “CHIẾN TRƯỜNG”
-------------------------------------.
? Thiên Long Tân Thiên Kiếm Kính Bút?